Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI COMPANY GROUP A.S.


Tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád upravují práva a povinnosti smluvních stran při poskytování a přijímání služeb poskytovaných prostřednictvím prodejního portálu WWW.PRAGUEMUSIC.CZ (dále jen „Podmínky“).


 1. Předmět úpravy Podmínek

  Podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů internetového prostředí na internetových stránkách www.praguemusic.cz, které je provozováno společností Company Group a.s., IČ: 27825647, se sídlem Praha – Vršovice, Ruská 973/96, PSČ 100 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce 14337 (dále jen „Prodejce“). Podmínky dále upravují práva a povinnosti Prodejce a Zákazníka při sjednání služby a při plnění služby, prostřednictvím Webového portálu. Práva a povinnosti stran neupravené těmito podmínkami se spravují příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 2. Definice pojmů

  Pro účely těchto Podmínek mají níže uvedené pojmy následující význam:

  „Událost“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení či jakákoliv jiná událost (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.), které se lze zúčastnit pouze se zakoupenou Vstupenkou, kterou podle těchto Podmínek Prodejce Prodává Zákazníkům, a jejímž primárním účelem je využití volného času Zákazníka.

  „Pořadatel“: Jakákoliv fyzická nebo právnická osoba pořádající Událost. Osoba Prodejce může být totožná s osobou Pořadatele, pokud je Prodejce Pořadatelem Události.

  „Zákazník“: Osoba užívající Webového portálu.

  „síť PRAGUEMUSIC.CZ“: Objednávkový a distribuční systém provozovaný Prodejcem, umožňující Zákazníkům realizovat zejména objednávky, rezervace, nákup a převzetí Vstupenek nebo služby Voucher prostřednictvím jednotlivých prodejních kanálů. Prodejními kanály sítě PRAGUEMUSIC.CZ se rozumí zejména Smluvní prodejní místa a Webový portál.

  „Vstupenka“: Doklad (cenina) vydaná v prodejní síti PRAGUEMUSIC.CZ, odlišná od potvrzení o zaplacení ceny Vstupenky (není-li Vstupenka současně dokladem o zaplacení její ceny), opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve Vstupence k jednorázovému vstupu na Událost, na kterou je Vstupenka určena. Jednotlivé druhy Vstupenek, včetně způsobu jejich zakoupení a užití jsou uvedeny v článku 4. Podmínek. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Události vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Události, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Události, které se k ní vážou.

  „Voucher“: Rezervační služba poskytovaná Prodejcem v prodejní síti PRAGUEMUSIC.CZ, opravňující držitele jedinečného kódu Voucheru ke koupi určitého druhu Vstupenky v předem stanovené ceně a v pevně stanoveném propadném termínu za cenu doplatku rozdílu ceny Voucheru a předem stanovené ceny odpovídající Vstupenky. Voucher není Vstupenkou a neopravňuje jeho držitele ke vstupu na Událost.

  „Smluvní prodejní místo“: Smluvní prodejní místo je prodejní místo schválené v rámci Prodejní sítě PRAGUEMUSIC.CZ a označené štítkem PRAGUEMUSIC.CZ, na němž je možné Vstupenky rezervovat, zakoupit nebo vyzvednout na základě jejich rezervačního čísla či referenčních údajů spojených s přímým on-line nákupem. Provozní dobu Smluvního prodejního místa stanovuje jeho provozovatel. Seznam Smluvních prodejních míst je uvedena na Webovém portálu v seznamu prodejních míst.

  „Webový portál“: Internetové stránky Prodejce na adrese www.praguemusic.cz, sloužící k poskytování informací o nabízených Událostech a k objednávání služby Voucher a k rezervaci a nákupu Vstupenek na tyto Události. Ke správné funkčnosti vytváření rezervací a zakoupení Vstupenek a služby Voucher na tomto portálu je nutné mít nainstalován optimální internetový prohlížeč.

 3. Smluvní vztahy

  Osobou odpovědnou za uskutečnění a obsah jednotlivých Událostí je Pořadatel. Prodejce není Pořadatelem, ledaže se jedná o Událost, kterou Prodejce pořádá. Prodejce obstarává pro Pořadatele prodej Vstupenek na příslušné Události Pořadatele, a to na základě příkazní smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Prodejcem ve smyslu § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“).

  Zákazník koupí Vstupenky uzavírá smluvní vztah s konkrétním Pořadatelem Události, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů Vstupenek na příslušné Události za stanovenou cenu Vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na Událost“). Prodejce tak na základě příkazu jedná v zastoupení Pořadatele a na účet Pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na Události mezi Pořadatelem a Zákazníkem, zveřejňování informací a pokynů Pořadatele k jednotlivým Událostem a přijetí ceny za poskytnutí služeb Pořadatele od Zákazníka, případně pro vyřízení dalších uvedených záležitostí Pořadatele.

  Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na události, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené Události je odpovědný výlučně příslušný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením Vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na události. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na události, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele Události v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

  Využitím služeb prodejní sítě PRAGUEMUSIC.CZ a užitím nebo registrací na Webovém portálu Zákazník vstupuje rovněž do vztahu s Prodejcem v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů Zákazníka nebo užíváním rezervačních služeb sítě PRAGUEMUSIC.CZ a vyjadřuje svůj výslovný souhlas být vázán Podmínkami.

 4. Vstupenky a jejich druhy

  Pořadatel může vymezit pro jednotlivé Události jeden nebo více druhů Vstupenek (vedle základních Vstupenek zejména VIP Vstupenky, Vstupenky s možností uplatnění slevy apod.). Informace o dostupných druzích Vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému sítě PRAGUEMUSIC.CZ. Různé druhy Vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění.

  Umožňuje-li to prodejní kanál sítě PRAGUEMUSIC.CZ, lze Vstupenky zakoupit ve formě tištěné (pouze Smluvní prodejní místa) a elektronické (prostřednictvím mobilní aplikace nebo Webového portálu). Je-li Vstupenka zakoupena v elektronické formě, lze uplatnit práva ze Vstupenky předložením Zákazníkem vytištěného dokladu o koupi Vstupenky v místě konání Události.

  Vstupenka je po zakoupení nevratná. Odstoupení od Smlouvy o účasti na Události nemůže odstoupit, jak uvedeno dále v těchto Podmínkách. Slevy, které je případně možné u jednotlivých Vstupenek uplatnit je nutné uplatnit před nákupem či rezervací Vstupenky, dodatečné uplatnění slevy je vyloučeno. Byla-li Vstupenka rezervována je nutné si ji vyzvednout a zaplatit její cenu nejpozději 30 minut před zahájením Události, jinak rezervace zaniká. Byla-li Událost zahájena, není možný dodatečný vstup na ni.

 5. Služba Voucher

  Prodejce poskytuje v rámci sítě PRAGUEMUSIC.CZ s ohledem na časovou proměnlivost cen Vstupenek před termínem konání Události rezervační službu Voucher. Rezervační služba Voucher spočívá v časově omezeném poskytnutí garance možnosti koupě vybraného druhu Vstupenky za cenu odpovídající předem určené ceně Vstupenky po odečtení ceny již uhrazeného Voucheru. Voucher není Vstupenkou, nabízí garanci dostupnosti dané Vstupenky a zejména její předem určenou cenu platnou po celou dobu platnosti Voucheru bez ohledu na časový vývoj cen Vstupenek na Událost.

  Rezervační úkony spojené s poskytnutím služby Voucher jsou zpoplatněné jednorázovým nevratným poplatkem odpovídající ceně 20% Voucheru. Poskytnutí služby Voucher je Zákazníkovi stvrzeno vydáním jedinečného kódu Voucheru, na který je vázán nárok na jednorázové uplatnění práva koupě Vstupenky v době jeho platnosti. Jedinečný kód Voucheru je Zákazník povinen uchovat a chránit před zneužitím. Marným uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká právo Zákazníka z Voucheru bez nároku na vrácení ceny Voucheru. Službu Voucher lze objednat pouze prostřednictvím Webového portálu a uhradit pouze přímou platbou v hotovosti.

 6. Prodej Vstupenek

  Vstupenky stanoveného druhu lze zakoupit případně rezervovat následujícími způsoby:

     1) v rámci přímého prodeje na Smluvním prodejním místě

     2) on-line prostřednictvím Webového portálu

     3) prostřednictvím call-centra nebo emailu

  Zakoupení nebo vyzvednutí rezervované Vstupenky na Smluvním prodejním místě:

  Zákazník může zakoupit Vstupenky v tištěné formě na Smluvním prodejním místě v otevírací době takového Smluvního prodejního místa bez předchozí rezervace, pokud jsou Vstupenky požadovaného druhu v nabídce a nebyly vyprodané. Zákazník může rovněž předem rezervovat koupi Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (viz níže) a tuto následně na Smluvním prodejním místě uhradit a vyzvednout v tištěné formě.

  Zakoupení a rezervace Vstupenky nebo objednání Voucheru prostřednictvím Webového portálu:

  Prostřednictvím Webového portálu lze rezervovat nebo objednat rezervaci nebo objednat Vstupenky nebo Vouchery v různých cenových kategoriích, není-li uvedeno jinak. Pro využití Webového portálu je nutná předchozí registrace Zákazníka prostřednictvím rozhraní Webového portálu. Zákazník je povinen v registračním formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Registrací Zákazník souhlasí se začleněním do databází Prodejce a uděluje souhlas se zasíláním obchodních nabídek a sdělení, zejména dalších informací o podobném typu událostí, jejíž prodej byl nebo bude zahájen prostřednictvím sítě PRAGUEMUSIC.CZ. Registrovaný Zákazník má možnost rezervovat nebo zakoupit Vstupenky na volná místa v plánu sálu či místa k stání z možných cenových úrovní požadované Události včetně možných nabízených slev a k těmto Vstupenkám objednat službu Voucher, pokud to rezervační systém umožňuje.

  Registrovaný Zákazník může postupem uvedeným na Webovém portálu zakoupit Vstupenku nebo službu Voucher a uhradit je prostřednictvím on-line platby (GOPAY s.r.o.). Zákazník může dále prostřednictvím Webového portálu rezervovat koupi dané Vstupenky (internetová rezervace) k následnému uhrazení a vyzvednutí na Smluvním prodejním místě. Zákazník je povinen před odesláním požadavku na koupi Vstupenky nebo služby Voucher překontrolovat správnost vytvořené objednávky. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ resp. „Rezervovat“ odesílá Zákazník svůj závazný požadavek na koupi nebo rezervaci vybrané Vstupenky nebo Voucheru.

  Vstupenka uhrazená on-line platbou má přidělený jedinečný kód, který je Zákazník povinen uschovat. Vstupenky rezervované on-line lze vyzvednout na základě přiděleného ověřovacího rezervačního kódu v tištěné, nebo elektronické formě na určeném Smluvním prodejním místě.

  Rezervace Vstupenky prostřednictvím Webového portálu (internetová rezervace) je službou Prodejce garantující Zákazníkovi možnost koupě daného druhu Vstupenky po sdělení rezervačního čísla, jména a příjmení, nebo e-mailu na Smluvním prodejním místě, a to po dobu časově omezené platnosti rezervace.

  V případě jakéhokoliv problému v průběhu koupě nebo rezervace, který by koupi nebo rezervaci Vstupenky nedovolil dokončit, se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu info@companygroup.cz.

  Hromadné objednávky a rezervace prostřednictvím call-centra nebo emailu:

  Hromadné objednávky a rezervace Vstupenek (ve větším množství než 10 kusů), resp. služby Voucher v tomto rozsahu, objednávky a rezervace pro držitele průkazu ZTP/P – vozíčkáře, případně ostatní držitele průkazu ZTP/P a ZTP, objednávky Vstupenek a Voucherů ze zahraničí, úpravy objednávek a rezervací spočívající v navýšení rezervovaných míst, nebo v případě, že Zákazníkem je osoba odlišná od spotřebitele, lze učinit prostřednictvím emailové adresy info@companygroup.cz v pracovní dny od 10:00 do 17:00 hodin nebo na telefonním čísle +420 773 281 082. Náklady na prostředky komunikace na dálku při užití Webového portálu a call-centra se neliší od základní sazby stanovené poskytovatelem telekomunikačních služeb a nese je Zákazník.

  Písemné objednávky mají formu závazné nabídky na uzavření Smlouvy o účasti na události a musí obsahovat srozumitelný požadavek objednávky vybraných Vstupenek nebo Voucherů se specifikací dané Události a úplné identifikační a fakturační údaje odběratele. Okamžikem akceptace nabídky Zákazníka ze strany Prodejce jménem Pořadatele je Smlouva o účasti na události v rozsahu objednávky uzavřená a závazná. Nebude-li výslovně uvedeno jinak, je cena za Vstupenky splatná do 5 dnů od uzavření příslušné Smlouvy o účasti a Vstupenky budou Zákazníkovi odeslány po uhrazení jejich ceny dohodnutým způsobem platby.

 7. Ceny a poštovní poplatky

  Cena Vstupenky nebo služby Voucher je uvedena na Webovém portálu, nebo sdělena Zákazníkovi před koupí Vstupenky obsluhou Smluvního prodejního místa. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, cena Vstupenky a služby Voucher je uvedena včetně zákonné sazby DPH a zahrnuje veškeré předprodejní poplatky kromě servisních poplatků, které můžou být účtovány při platbě online dle typu události v příslušné výši, kterou se Zákazník dozví ještě před uskutečněním platby.

  Při platbě ze zahraničí je Zákazník povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce. Platbu je nutné uskutečnit v dostatečném předstihu před vypršením termínu platnosti rezervace s ohledem na termíny převodů finančních prostředků mezi finančními ústavy.

  Zákazník je povinen, uplatňuje-li nárok na poskytnutí možných nabízených slev, prokázat oprávněnost nároku na poskytovanou slevu pořadatelské službě Pořadatele při vstupu na místo konání Události. Podmínky pro poskytování slev jsou uvedeny na Webovém portálu u příslušné Události, případně také na Smluvním prodejním místě. V případě, že Zákazník není schopen prokazatelně doložit splnění uvedených podmínek pro poskytnutí slevy přímo na místě Události, nebude mu umožněn vstup na Událost a nemá nárok na náhradu vstupného.

 8. Reklamace

  Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí Vstupenek nebo dodání Vstupenek jejich správnost a úplnost (především název Události, místo a čas konání Události, cenu a počet Vstupenek a další parametry). Případné reklamace týkající se obsahu Vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze Smluvního prodejního místa nebo elektronickou poštou (email) uvedeným na Webovém portálu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Výpadek smluvních prodejních míst nebo Webového portálu není předmětem reklamace.

  Reklamaci obsahu Vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu Vstupenky řeší obsluha Smluvního prodejního místa okamžitou reklamací na základě informací získaných prostřednictvím zástupců Prodejce. Obsluha Smluvního prodejního místa podá Zákazníkovi ústní informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. Není-li z technických důvodů možné reklamovanou Vstupenku zrušit, je obsluha Smluvního prodejního místa povinna se Zákazníkem sepsat reklamační list. Obdobný postup se uplatní při reklamaci Voucheru. V případě oprávněného storna reklamované objednávky je Zákazník povinen vrátit obsluze Smluvního prodejního místa vydanou Vstupenku.

  Prodejce jako distributor Vstupenek nepřebírá žádnou odpovědnost za Události pořádané Pořadatelem, pokud není pořadatelem samotný Pořadatel. Reklamace týkající se samotné Události – zejména změn v jejím programu, přesunu termínů konání nebo v krajním případě zrušení Události včetně nároků na náhradu vzniklé újmy, která by vznikla Zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Událostí a veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Události je Zákazník povinen uplatnit přímo vůči Pořadateli Události.

  Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená Vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

 9. Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

  U jednotlivých Událostí je vyhrazené právo na změnu a krátkodobé posuny termínů konání. Aktuální změny Událostí jsou uváděny na Webovém portálu, případně v tisku a ostatních sdělovacích prostředcích dle volby Prodejce.

  Podmínky pro vracení vstupného v případě úplného zrušení Události určuje příslušný Pořadatel Události do 10 dnů od zjištění této skutečnosti. Prodejce je oprávněn vracet vstupné uhrazené Zákazníkem výhradně ve výši a za stanovených podmínek na základě příkazu Pořadatele, pokud k tomuto účelu Pořadatel poskytne odpovídající finanční prostředky. Není-li tento pokyn k vracení vstupného Prodejcem ze strany Pořadatele udělen, mohou Zákazníci uplatňovat své nároky ze Smlouvy o účasti na události přímo vůči Pořadateli. Zákazníci budou v případě zrušení Události informováni o způsobu vracení vstupenek na každém Smluvním prodejním místě, na Webovém portálu, formou odpovědi na dotaz zaslaný elektronicky na emailové adrese info@companygroup.cz. Nebude-li v pokynech pro vracení vstupného ze strany Pořadatele stanoveno jinak, při vracení Vstupenek Zákazníkovi nebude vrácena částka označená na Vstupence jako předprodejní nebo rezervační poplatek.

  Nebude-li v konkrétním případě dle dohody s příslušným Pořadatelem Události určeno jinak, vstupné se vrací v místě Smluvního prodejního místa, v němž byla Vstupenka zakoupena. V případě úhrady vstupného prostřednictvím on-line platby, převodem na bankovní účet, zajišťuje vracení vstupného centrální pokladna Prodejce na adrese Obecní dům, nám. Republiky 5, 111 21 Praha 1. Zákazník je při vracení vstupného povinen vrátit vydanou Vstupenku bez zbytečného odkladu obsluze Smluvního prodejního místa.

 10. Zvláštní ustanovení o prodeji zboží prostřednictvím Webového portálu

  Prodejce prostřednictvím Webového nabízí k prodeji i movité věci, jejichž nabídka je umístěna na Webovém portálu pod záložkou „E-shop“ (dále jen „E-shop“), kterými však nejsou Vstupenky (pro účely tohoto ustanovení jen „Produkty“). V případě uzavírání kupní smlouvy, jejichž předmětem je prodej Produktů vystupuje Prodejce jako prodávající a Zákazník jako Kupující. Tento odstavec specificky upravuje podmínky uzavření, plnění a rušení kupní smlouvy, jejímž předmětem je nebo jsou produkt či produkty (dále jen „Kupní smlouva“), kterou Prodejce na straně prodávajícího a Zákazník na straně kupujícího, způsobem stanoveným v tomto odstavci uzavírají. Na práva a povinnosti stran týkající se Kupní smlouvy se přiměřeně použijí ustanovení těchto podmínek, nestanovuje-li tento odstavec jinak.

  Kupní smlouva je uzavřena momentem odeslání objednávky Zákazníka prostřednictvím Webového portálu v záložce „E-shop“. Pro účely odeslání objednávky je Zákazník povinen vyplnit kontaktní údaje objednávkového formuláře umístěného na Webovém portálu v záložce „E-shop“. Údaje označené hvězdičkou jsou údaje povinné, bez nichž nelze učinit závaznou objednávku. Jakékoliv údaje Zákazník na objednávkovém formuláři vyplní, odpovídá za jejich správnost a úplnost. Zákazník nese náklady, které Prodejci vzniknou vyplněním nesprávných údajů do objednávkového formuláře. Prodejce upozorňuje, že objednávka je závazná pouze v případě, že je kromě řádného vyplnění alespoň povinných údajů, požadováno doručení Produktů na adresu v České republice nebo Slovenské republice. Jinak se na objednávku hledí jako by nebyla odeslána.

  Produkty jsou doručovány výhradně prostřednictvím České pošty s.p. Údaj o ceně dopravy je uveden na stránkách E-shopu. Prodejce objednané Produkty odešle na adresu uvedenou Zákazníkem v objednávce (která nebude mimo území České republiky nebo Slovenské republiky) nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení objednávky. Kupní cenu Zákazník hradí prostřednictvím úhrady dobírky, doručované Produkty mu nebudou poštovním přepravcem vydány, aniž by došlo k úhradě dobírečného.

  Prodejce neúčtuje žádné náklady na prostředky komunikace na dálku.

  Práva z vadného plnění. Je-li Produkt dodán poškozen, má Zákazník právo od smlouvy odstoupit, nebo požadovat dodání náhradního Produktu. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace Zákazníka je zákazník povinen doručit Produkt Prodejci. Prodejce je povinen nejpozději do 30 dnů sdělit Zákazníkovi, zda reklamaci uznává anebo zda ji neuznává a uvést důvody, pro které reklamaci Zákazníka neuznává. Není-li reklamace vyřízena do 30 dnů ode dne, kdy byl Prodejci doručen reklamovaný Produkt, má se za to, že reklamace je oprávněna.

  Odstoupení od smlouvy. Zákazník je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, není-li Produktem zvuková nebo obrazová nahrávka a Zákazník porušil její původní obal, a to do 14 dnů ode dne, kdy Zákazník nebo jím určená třetí osoba převezme Produkt. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Kupní smlouvy informovat Prodejce, na kontaktních údajích uvedených na www.praguemusic.cz, formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo emailem). Zákazník může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který ke přílohou těchto podmínek, není to však povinností Zákazníka. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Uhrazenou kupní cenu Prodejce Zákazníkovi vrátí do 14 dnů ode dne doručení Produktu, jehož se odstoupení týká. Náklady spojené s vrácením Produktu nese Zákazník.

 11. Ochrana osobních údajů

  Prodejce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem v rámci užívání sítě PRAGUEMUSIC.CZ, zejména tedy jméno, příjmení, poštovní adresu, elektronickou adresu (e-mail), telefonní číslo a další údaje, které Zákazník v rámci užívání sítě PRAGUEMUSIC.CZ vědomě poskytne. Osobní údaje Prodejce shromažďuje, zpracovává a uchovává prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti.

  Prodejce shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje primárně za účelem umožnění plnění smlouvy uzavřené se Zákazníkem. K tomuto zpracování osobních údajů je společnost CG oprávněna dle ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i bez výslovného souhlasu Zákazníka.

  Projevem vůle učiněným v průběhu registrace na Webovém portálu nebo při jiném využití služeb prodejní sítě PRAGUEMUSIC.CZ uděluje Zákazník Prodejci souhlas ke zpracování osobních údajů též za účelem vyhodnocování fungování sítě PRAGUEMUSIC.CZ, resp. konaných Událostí, a dále též za účelem marketingového zpracování osobních údajů. Marketingovým zpracováním se rozumí zejména souhlas s nabízením výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích, zahrnující i emailové kontaktování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím e-mailů, jakož i dalších elektronických prostředků.

  Zákazník uděluje Prodejci souhlas k předání osobních údajů Pořadateli příslušné Události a dále též provozovateli prostor, ve kterých se příslušná Událost koná, a to za účelem statistického vyhodnocování konaných Událostí a marketingového zpracování.

  Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Zákazník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Prodejce nebo na emailovou adresu info@companygroup.cz. Zákazníkovi náleží práva plynoucí z ustanovení § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. má právo přístupu ke svým osobním údajům; dále, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že Prodejce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodejce o vysvětlení nebo může požadovat, aby Prodejce odstranil takto vzniklý stav a osobní údaje blokovala, provedla opravu, doplnila nebo zlikvidovala. Požadavek na blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci je účinný okamžikem doručení Prodejci.

 12. Závěrečná ustanovení

  Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na Zákazníky, které do smluvních vztahů s Pořadatelem a/nebo Prodejcem vstupují jako podnikatelé. Z povahy poskytované služby a ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemůže Zákazník od Smlouvy o účasti na Události odstoupit.

  Jakákoliv smlouva uzavíraná podle těchto podmínek je uzavírána v Českém jazyce.

  Poskytovatel není ve vztahu ke klientovi vázán žádným kodexem chování.

  Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Poskytovatel prostřednictvím elektronické adresy info@companygroup.cz. Informaci o vyřízení stížnosti klienta zašle Poskytovatel klientovi v souladu s těmito VOP.

  Prodávající je oprávněn k poskytování svých služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

  V případě, že smlouva je uzavřená s mezinárodním prvkem dohodly se smluvní strany, že jejich práva a povinnosti se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, Provozovatel informuje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů týkajících se nebo souvisejících se Smlouvou je Česká obchodní inspekce, ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, internetová adresa www.coi.cz

  Prodejce nepřebírá záruky za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v nabídce Událostí na Webovém portálu s výjimkou úmyslu nebo hrubé nedbalosti a vyhrazuje právo kdykoli změnit ceny Vstupenek a Voucherů v síti PRAGUEMUSIC.CZ, a to zejména z pokynu Pořadatele nebo i bez udání důvodu. Nejedná-li se o tiskovou chybu a z povahy věci nevyplývá jinak, mají informace a pokyny uvedené na jednotlivých Vstupenkách přednost před ustanoveními těchto Podmínek.

  Vstupenka může sloužit jako zjednodušený daňový doklad dle platných právních předpisů v případě, že Pořadatel dané události je plátcem DPH. Vyžaduje-li Zákazník vystavení faktury - daňového dokladu, je potřeba zažádat o vystavení centrální pokladnu Prodejce zasláním požadavku na emailovou adresu info@companygroup.cz.

  Zákazník je povinen pečlivě uschovat jakékoliv identifikátory, které mu budou Prodejcem poskytnuty za účelem nákupu Vstupenek nebo poskytnutí jiné služby včetně elektronických Vstupenek. Prodejce neodpovídá za zneužití těchto identifikátorů. Služba bude poskytnuta takové osobě, která se Prodejci jako prvá prokáže takovýmto identifikátorem služby. Na Událost bude vpuštěna pouze první osoba, která se prokáže platnou Vstupenkou. Jakékoliv jiné osoby, které se až následně prokáží stejnou Vstupenkou nebudou na Událost vpuštěny a jejich Vstupenky budou považovány za neplatné.

  Pokud by se stalo některé ustanovení těchto Podmínek neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, zůstává platnost, účinnost nebo vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena. Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2017 a Prodejce si vyhrazuje právo je kdykoliv změnit.  Vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy ke stažení